Algemene voorwaarden

1. De geleverde goederen blijven eigendom van OPS EYEWEAR tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud worden de risico’s overgedragen op de koper op het ogenblik van de levering. Leveringstermijnen zijn enkel benaderend en worden louter ten indicatieve titel vermeld. Eventuele vertragingen in de leveringen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2. In geval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 20%, met een minimum van 75,00 EUR, wat overeenkomt met de hinder die OPS EYEWEAR aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratie en invorderingskosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door OPS EYEWEAR aangestelde raadsman. Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is een intrest verschuldigd, die zal berekend worden overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand bij handelstransacties.

3. Bij niet-betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet nakoming van zelfs één contractuele verplichting behoudt OPS EYEWEAR zich het recht om éénzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, en zonder dat dit voor de medecontractant aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen, maar onverminderd het recht van OPS EYEWEAR om schadevergoeding te vorderen.

4. Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt OPS EYEWEAR van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de medecontractant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding. Ingeval OPS EYEWEAR afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van bijvoorbeeld de leveringen door een derde onderneming, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij deze derde, wanneer de nakoming van de verplichtingen door OPS EYEWEAR hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden. Ondermeer de volgende situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, stakingen, lockdown, diefstal en uitzonderlijke verkeershinder.

5. Klachten inzake leveringen van OPS EYEWEAR, dienen binnen de vervaltermijn van 8 dagen na ontvangst van de zending, bij aangetekend schrijven gericht te worden aan OPS EYEWEAR, vergezeld van de betreffende verzendingsbon. Klachten om enige levering geven geen recht tot het niet betalen, of het doen ophouden van betalingen van enige rekening.

6. Zichtzendingen gebeuren enkel mits toestemming van OPS EYEWEAR en worden duidelijk op de verzendingsbon vermeld. Indien niet vermeld worden de goederen als bestellingen opgenomen en op het einde van de maand gefactureerd. Het terugsturen van zichtzendingen dient te gebeuren binnen de 15 dagen in hun originele verpakking. Bij gebreke hiervan, worden deze goederen aan de koper gefactureerd. Voor zichtzendingen rekent OPS EYEWEAR minimum de portkosten aan. Indien er geen goederen van de zichtzending worden bijgehouden, zal een forfaitair bedrag van 5,00 EUR + portkosten aangerekend worden ter dekking van de administratie-en verpakkingskosten. Retourzendingen zijn steeds op risico van de afzender. Alle andere goederen die besteld of gefactureerd zijn geweest en die zonder de schriftelijke toestemming van OPS EYEWEAR in hun originele verpakking worden teruggestuurd, worden slechts voor 70% van het gefactureerd bedrag gecrediteerd.

7. Op al de transacties van OPS EYEWEAR zijn de verkoopsvoorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van deze verkoopsvoorwaarden zal geacht worden aanvaard te zijn indien de bestelling geplaatst wordt.

8. In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.